Փոքր թիմերով մեծ գործեր

Վերջին թարմացումը 13 դեկտեմբերի, 2017

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամՔաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամն իր տասնամյա գործունեության միջոցով փորձում է աջակցել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացմանը, երկրի կյանքում նրանց ներգրավմանն ու մասնակցությանը, խթանել ՔՀԿ-ների գործունեության համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորմանը: Հիմնադրվելուց ի վեր ՔԶՀՀ-ն իրականացրել է 25 ծրագիր, բաշխել և կառավարել 100-ից ավելի դրամաշնորհային ծրագիր,  տրամադրել և վերահսկել 50-ից ավելի կրթաթոշակ, տեղական և միջազգային տարբեր կազմակերպություններին կազմակերպել է դասընթացներ ու խորհրդատվություն, իրականացրել հետազոտական-վերլուծական և այլ ծրագրեր: 2009 թ-ին կազմակերպությունն արժանացել է Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլի և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հավաստագրին` որպես կազմակերպչական և ֆինանսական կառավարման, դրամաշնորհների ղեկավարման և ծառայությունների մատուցման միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կազմակերպություն:

Մատուցվող ծառայությունները


Ուսուցում
•    Ոչ-առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարում և կառավարում (Քաղաքացիական հասարակություն և ՔՀԿ գաղափարը, Կազմակերպական զարգացման պլանավորում և կառավարում, Ռազմավարական պլանավորում, Ոչ-առևտրային կազմակերպության խորհրդի զարգացում)
•    Ծրագրերի մշակում և իրագործում (Ծրագրի մրցունակ առաջարկի մշակում, Ծրագրի կառավարման ցիկլ, Տրամաբանական կառուցվածքը որպես ծրագրի պլանավորման և իրականացման արդյունավետ գործիք, Ծրագրային գործունեության  հաշվետվություն, Ծրագրի բյուջեի մշակում, Ծրագրերի ֆինանսական կառավարում և հաշվետվողականություն)
•    Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմունքներ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարգեր և ընթացակարգեր, Անձնակազմի հավաքագրում և ընդունելություն, Աշխատանքային նկարագրերի կազմում, Մոտիվացիոն համակարգեր, Կատարողականի գնահատման համակարգ, Անձնակազմի ուսուցում և զարգացում)
•    Ֆինանսական կայունություն և կառավարում (Ֆինանսական կայունության գործողությունների պլանավորում, Ոչ-առևտրային կազմակերպությունների ֆոնդահայթայթում, Սոցիալական ձեռնարկություն)
•    Արտաքին հարաբերություններ (Հանրային կապեր, Համագործակցություն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ)
•    Շահերի պաշտպանություն (Շահերի պաշտպանություն, Արդյունավետ ցանցերի ձևավորում, Ուժային քարտեզ, Սոցիալական համագործակցություն)
•    Մոնիտորինգ և գնահատում (Կազմակերպության ծրագրային գործունեության վերահսկում և գնահատում, Ծրագրի արդյունավետության գնահատում, Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդներ)
•    Համայնքային զարգացում (Համայնքային զարգացում, Երիտասարդների մասնակցություն, Կամավորական աշխատանքների կազմակերպում, Համագործակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ)
•    Դասընթաց դասընթացավարների համար (Դասընթացավարի հիմնական հմտություններ, Դասընթացի վարման (թրենինգի) և ֆասիլիտացիայի առանձին գործիքներ)
•    Անձնային հմտություններ (Հաղորդակցության հմտություններ, Կոնֆլիկտի կառավարում, Թիմային աշխատանքի հմտություններ, Ներկայացման հմտություններ, Ժամանակի կառավարում, Բանակցային հմտություններ, Առաջնորդություն)
Խորհրդատվություն
•    Կազմակերպութան գրանցում
•    Կազմակերպության քաղաքականությունների և ընթացակարգերի մշակում
•    Ռազմավարական պլանավորում
•    Ծրագրի մրցունակ առաջարկի մշակում
•    Ծրագրերի կառավարում
•    Տրամաբանական կառուցվածքի մշակում
•    Ծրագրային գործունեության  հաշվետվություն
•    Ծրագրի բյուջեի մշակում
•    Ծրագրերի ֆինանսական կառավարում
•    Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (աշխատանքի ընդունում, կատարողականության գնահատում, մոտիվացիա, ընթացակարգեր)
•    Սոցիալական ձեռնարկության հիմնում և կառավարում
•    Շահերի պաշտպանության քարոզարշավի իրականացում
•    Աշխատանք զանգվածային լրատվամիջոցների հետ
•    Կազմակերպության գործունեության վերահսկում և գնահատում
•    Սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացում
•    Դասընթացի մշակում և մատուցում
Այլ ծառայություններ
•    Կազմակերպության ծրագրերի և գործունեության վերահսկում և գնահատում
•    Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մշակում, իրականացում, վերլուծություն
•    Կազմակերպական զարգացման կարողությունների գնահատում և պլանավորում
•    Շահերի պաշտպանության կարողությունների գնահատում
•    Սեմինարների, համաժողովների և կլոր սեղանների կազմակերպում և վարում (ֆասիլիտացիա)

Կոնտակտներ


Գործունեության ոլորտ

Քաղաքացիական հասարակության զարգացում