We are small teams doing BIG things!

Last updated 19 March, 2019

Public Health NGOՀիմնադրամի առաքելությունն է աջակցել՝

1. ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը,

2. Առողջ ապրելակերպի ներդրմանն ու արմատավորմանը,

3.Անհատի, ընտանիքի, համայնքի կյանքի որակի բարելավմանը:

 

Նպաստել՝

1.ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում առողջապահական ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովմանը.

2.Առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումների մասին բնակչության իրազեկմանը.

3.Հիվանդների պահանջմունքների ուսումնասիրությանը և նրանց իրավունքների պաշտպանոևթյանը.

4.Հասարակական առողջության իրավական դաշտի կայացմանը.

5. Առողջապահական ձեռնարկություններում ՝ ֆինանսական, տնտեսագիտական, կառավարման և կազմակերպչական բնույթի խնդիրների կարգավորմանը՝ փորձագիտական խորհրդատվությունների միջոցով:

 

Հիմնադրամի հնարավոր շահառուներն են՝

1. ՀՀ բնակչությունը (առավելապես նրա խոցելի խմբերը).

2. Առողջապահական ձեռնարկություններում բուժօգնություն ստացող/ստացած պացիենտները.

3. Բուժաշխատողները

4. Առողջապահական կազմակերպությունները

5. Առողջապահության ոլորտում որոշումներ ընդունող մարմինները:

Contacts


Sector

Healthcare